Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1. Základní ustanovení


1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností Fisher Scientific, spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) a zákazníkem (dále jen „Odběratel“).

2. Objednávka


2.1 Předmětem prodeje je libovolné zboží z katalogu nebo e-shopu Dodavatele nebo jiné zboží specifikované písemnou dohodou mezi Odběratelem a Dodavatelem.

2.2 Zboží uvedené v katalogu Dodavatele, jakož i zboží nabízené prostřednictvím e-shopu na stránkách www.thermofisher.cz představuje nabídku Dodavatele k uzavření smlouvy. Nabídka k uzavření smlouvy je určena výlučně podnikatelům. Součástí této nabídky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2.3 Zboží se objednává a Smlouva se uzavírá:

(a) prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.thermofisher.cz nebo

(b) poštou, faxem, e-mailem na adresy uvedené na internetových stránkách www.thermofisher.cz

(dále jen „Objednávka“).

2.4 Nestanoví-li již uzavřená kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, vyjadřuje Odběratel odesláním Objednávky souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.5 Odesláním Objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Odběratelem a Dodavatelem (dále jen „Smlouva“). Tímto není dotčeno ustanovení 2.8 až 2.10 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.6 Objednávka zboží jinak než prostřednictvím e-shopu musí obsahovat následující údaje:

- řádná identifikace Odběratele (tj. obchodní firma nebo název, sídlo, IČ, DIČ)

- přesná adresa dodání zboží, pokud je odlišná od sídla Odběratele (v případě, že není výslovně určena doručovací adresa, má se za to, že touto adresou je vždy sídlo Odběratele)

- kontaktní osoba, která Objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail)

- co nejpřesnější specifikace objednávaného zboží, nejlépe včetně katalogového čísla.

2.7 Komunikace, která nesplňuje náležitosti uvedené v odstavci 2.6 těchto Všeobecných obchodních podmínek, se nepovažuje za Objednávku a za přijetí nabídky Dodavatele. Za Objednávku se nepovažuje také žádost o sdělení informací o zboží nebo ceně, žádost o podání nabídky či jakákoli jiná komunikace Odběratele, ze které je zřejmé, že nejde o přijetí nabídky Dodavatele. V případě pochybností Dodavatele o povaze komunikace je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovat Odběratele s tím, že doručení takovéto komunikace nemá za následek uzavření Smlouvy.

2.8 K Objednávce obsahující jakékoli odchylky a dodatky od nabídky ve smyslu odstavce 2.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek (zejména odkazu na jiné obchodní podmínky), včetně i takových odchylek a dodatků, které podstatně nemění podmínky nabídky, jakož i k Objednávce učiněné nikoli v souvislosti s podnikáním (tj. u fyzických osob bez označení IČ a DIČ) se nepřihlíží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že samotným doručením takovéto Objednávky Dodavateli nedochází k uzavření Smlouvy. V tomto případě Potvrzení Objednávky představuje odchylně od odstavce 3.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek protinávrh Dodavatele k návrhu Odběratele. Tento protinávrh Dodavatele se považuje za akceptovaný samotným přijetím zboží. Za přijetí nabídky se považuje i jednání, které bez dalšího naplňuje znaky uvedené v první větě odstavce 7.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.9 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat objednané zboží na základě písemné kupní smlouvy podepsané ze strany Dodavatele a Odběratele. O využití tohoto práva je Dodavatel povinen informovat Odběratele bez zbytečného odkladu po doručení Objednávky. V takovém případě odeslání Objednávky ze strany Odběratele nezpůsobuje uzavření Smlouvy.

2.10 Odběratel tímto výslovně bere na vědomí, že v případě mezinárodního obchodu podléhá veškeré zboží nabízené a dodávané Dodavatelem příslušným exportním zákonům Spojených států amerických, včetně (mimo jiné) zákonům proti zahraničním korupčním praktikám nebo zákonům proti praní špinavých peněz. V případě, pokud Odběratel zakoupené zboží dále prodává subjektům v České republice nebo v zahraničí (včetně zemí Evropské unie), nebo zakoupené zboží sám vyváží do jiných zemí (včetně zemí Evropské unie), je povinen tuto skutečnost vždy písemně oznámit nejpozději v rámci odesílané Objednávky. V takovém případě samotné odeslání Objednávky nezpůsobuje uzavření Smlouvy s tím, že zboží lze dodat pouze na základě písemné kupní smlouvy podepsané ze strany Dodavatele a Odběratele. V případě, že Odběratel písemně neoznámí tuto skutečnost nejpozději v Objednávce, zavazuje se nahradit Dodavateli veškerou újmu, pokuty, platby a jiné výdaje (včetně přiměřených nákladů vynaložených Dodavatelem na svojí právní obranu), které vzniknou Dodavateli, jakož i osobám tvořícím s Dodavatelem koncern, v souvislosti s porušením této informační povinnosti ze strany Odběratele a/nebo v souvislosti s porušením příslušných právních předpisů. Současně Dodavateli vzniká právo kdykoli odstoupit od uzavřené Smlouvy.

3. Potvrzení Objednávky


3.1 Přijetí každé Objednávky potvrdí Dodavatel způsobem, kterým byla doručena Objednávka Dodavateli (dále jen „Potvrzení Objednávky“).

3.2 Potvrzení Objednávky představuje potvrzení obsahu uzavřené Smlouvy mezi Odběratelem a Dodavatelem, včetně přesné specifikace objednaného zboží, ceny zboží a předpokládaného termínu dodání zboží. Součástí uzavřené Smlouvy jsou vždy tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tímto není dotčeno ustanovení odstavce 2.8 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3.3 V případě, že Odběratel nevyjádří svůj nesouhlas s Potvrzením Objednávky do tří (3) dnů od odeslání Potvrzení objednávky Dodavatelem, platí Smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v Potvrzení Objednávky. V případě, že Odběratel vysloví svůj nesouhlas s Potvrzením Objednávky podle předchozí věty, má Dodavatel právo odstoupit od Smlouvy.

3.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě, pokud:

  1. a) není schopen Objednávku řádně splnit, zejména v případě, že výrobce přestane zboží vyrábět nebo pokud z jiných důvodů není zboží dostupné;
  2. b) splnění Objednávky brání jiné okolnosti mezi Odběratelem a Dodavatelem, zejména nezaplacené závazky Odběratele vůči Dodavateli;
  3. c) Dodavatel vyžaduje uzavření písemné kupní smlouvy podepsané ze strany Dodavatele a Odběratele v souladu s odstavcem 2.9 těchto Všeobecných obchodních podmínek;
  4. d) tak stanoví tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Odběratel bere na vědomí, že v případě odstoupení Dodavatele od Smlouvy nevzniká Odběrateli nárok na náhradu jakékoli újmy.

3.5 V případě, že Odběratel požaduje potvrzení objednávky prostřednictvím nákupního portálu nebo jiným časově náročným způsobem, Dodavatel je oprávněn účtovat poplatek za zpracování každé jednotlivé objednávky dle sazebníku, který je uveřejňován na internetových stránkách www.thermofisher.cz.

4. Cena zboží


4.1 Cena zboží je stanovena ceníkem firmy Fisher Scientific, spol. s r.o. Ceny uvedené v ceníku nebo katalogu mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců nebo v důsledku změny kurzu Kč/EUR. Platná cena zboží je vždy uvedena v Potvrzení Objednávky.

4.2 Všechny ceny v katalogu i v dalších materiálech jsou uvedeny v českých korunách, bez DPH. U zboží z dovozu je případné clo obsaženo v ceně.

4.3 Dopravné v rámci České republiky Dodavatel neúčtuje s výjimkou následujících případů:

(a) U dodání zboží do 5000 Kč bez DPH je účtován manipulační poplatek ve výši dle platného sazebníku, který je uveřejňován na internetových stránkách www.thermofisher.cz a který je stanoven v závislosti na váze, struktuře a objemu dodávky. Výše manipulačního poplatku je uvedena v Potvrzení Objednávky. V případě plnění dodávky po částech je tento poplatek účtován pouze jednou, a to při první dodávce.

(b) U dodávky zboží mimořádně těžkého nebo rozměrného (např. větší laboratorní pec nebo sušárna, laboratorní nábytek) bude účtováno dopravné ve výši předem dohodnuté oběma stranami. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato dohoda není součástí Smlouvy. V případě, že Dodavatel a Odběratel nebudou schopni dosáhnout dohody o výši dopravného, má Dodavatel právo odstoupit od Smlouvy.

(c) U dodávky zboží, jehož doprava vyžaduje zvláštní zacházení (například chemikálie nebo speciální sety pro oblast molekulární biologie a biochemie) je účtován manipulační poplatek, v některých případech (například pokud je nutno posílat zboží při definovaných teplotních podmínkách) může být účtován další poplatek za speciální balení.

Veškeré poplatky za dopravu a balení jsou vždy uvedeny v Potvrzení objednávky.

4.4 U stanoveného zboží je samostatně účtován poplatek za ekologickou likvidaci elektrozařízení, v souladu s platnou legislativou.

5. Platební podmínky a přechod vlastnických práv


5.1 Úhrada ceny se uskutečňuje dle předběžné dohody buď převodem na základě daňového dokladu s předem dohodnutou splatností, nebo v hotovosti při převzetí zboží. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato dohoda není součástí uzavřené Smlouvy. K úhradě ceny nelze použít směnku. V případě platby v hotovosti oznámí Dodavatel Odběrateli den předem dodávku zboží vlastním rozvozem, u zboží dopravovaného zásilkovou službou avizuje dodávku zboží zásilková služba.

5.2 Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem (například jedná-li se o objednávku speciálního zboží nebo má-li pochybnosti o hladkém provedení plateb). V případě neuhrazení celé dohodnuté ceny nebo její části předem má právo Dodavatel odstoupit od Smlouvy.

5.3 Odběratel není oprávněn zadržet vůči Dodavateli úhradu jakékoli částky z důvodu domnělého nároku na náhradu újmy vůči Dodavateli či jakéhokoli domnělého porušení Smlouvy ze strany Dodavatele a ani nemá právo na jednostranné započtení jakékoli pohledávky proti pohledávce Dodavatele na úhradu ceny.

5.4 Nebezpečí škody na zboží a Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele okamžikem předání dodávky zboží Odběrateli.

5.5 V případě, že Odběratel požaduje vložení daňového dokladu do nákupního portálu, případně jinak pracné nebo časově náročné doručení dokladu, Dodavatel je oprávněn účtovat poplatek za každý jednotlivý takto zpracovaný doklad dle sazebníku, který je uveřejňován na internetových stránkách www.thermofisher.cz.

6. Dodací podmínky


6.1 Dodací lhůta se zpravidla pohybuje od 1 do 8 týdnů, v závislosti na struktuře a rozsahu Objednávky. Odběratel bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v Potvrzení Objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží. Dodavatel je však oprávněn dodat zboží před termínem uvedeným v Přijetí Objednávky a Odběratel je povinen takovéto zboží převzít. O této skutečnosti informuje Dodavatel Odběratele.

6.2 Dodavatel je oprávněn dodat zboží v částečných dodávkách. O této skutečnosti informuje Dodavatel Odběratele. Chybějící nebo vadné zboží v některé z částečných dodávek neopravňuje Odběratele jednostranně ukončit Smlouvu jako celek či odstoupit od dosud nedoručených částečných dodávek zboží.

6.3 Dopravu zboží na místo určené v Potvrzení Objednávky zajišťuje Dodavatel vlastním rozvozem, zásilkovou službou nebo poštou.

6.4 Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn (i) účtovat Odběrateli poplatek za každý započatý den prodlení s převzetím zboží ve výši, který stanoví aktuální sazebník uveřejněný na internetových stránkách www.thermofisher.cz nebo (ii) odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy podle předchozí věty je Dodavatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši, který stanoví aktuální sazebník uveřejněný na internetových stránkách www.thermofisher.cz. Úhradou poplatků podle tohoto ustanovení není jakkoli dotčen nárok Dodavatele na náhradu újmy.

6.5 Tam, kde to povaha zboží vyžaduje, je součástí dodávky návod k obsluze v českém jazyce. Dodavatel si vyhrazuje právo doporučit Odběrateli uvedení dodaného zboží do provozu servisním pracovníkem Dodavatele - v případě odmítnutí je Dodavatel oprávněn neuznat záruku na případné vady způsobené chybnou instalací nebo obsluhou zboží.

6.6 Na základě dohody mezi Dodavatelem a Odběratelem Dodavatel zajistí uvedení dodaného zboží do provozu a zaškolení obsluhy. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato dohoda není součástí Smlouvy. Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy hradí Odběratel, a to dle aktuálního sazebníku, který je uveden na internetových stránkách www.thermofisher.cz.

7. Odpovědnost za vady a odpovědnost za újmu.


7.1 Při převzetí je Odběratel povinen provést fyzickou kontrolu dodaného zboží a porovnat s údaji na dodacím listu. Jestliže při kontrole zjistí zjevné vady nebo chybějící, případně rozbité zboží, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Dodavateli a to tak, že (i) u zboží dopraveného Dodavatelem přímo na místě při předávání dodávky a (ii) u poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

7.2 Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Odběratel nepřevezme a reklamuje přímo u zásilkové služby nebo pošty. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Odběratel není oprávněn odmítnout přijetí dodávky ani její část z důvodu chybějícího zboží.

7.3 Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé jednáním Odběratele, které je v rozporu s dodaným návodem k použití nebo s obecně známými zásadami laboratorní praxe.

7.4 Odpovědnost Dodavatele na náhradu újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby. Odběratel s tímto omezením náhrady újmy výslovně souhlasí a považuje jej za přiměřené vzhledem k dostupnosti pojistného krytí na straně Dodavatele.

8. Záruka


8.1 Dodavatel zpravidla nevystavuje samostatný záruční list, jako podklad pro uplatnění záruky slouží kopie dodacího listu, ve kterém je uvedeno výrobní číslo zařízení a délka záruční doby. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že je na dodacím listu uvedena záruka 0 měsíců, nevztahuje se na dané zboží záruka za jakost. V případě rozporu mezi případně vystaveným záručním listem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami mají tyto Všeobecné obchodní podmínky vždy přednost.

8.2 Záruka se vztahuje výlučně na bezplatné odstranění vad, vzniklých během záruční doby:

- chybou výroby

- vadou materiálu

- montáží či instalací Dodavatelem

8.3 Délka záruky je uvedena v dodacím listu.

8.4 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Odběratelem. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění reklamované vady.

8.5 Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- mechanickým, tepelným nebo elektrickým poškozením

- používáním výrobku v rozporu s návodem k použití

- nesprávnou přepravou nebo skladováním

- zásahem nepovolané osoby

- neodvratnou událostí (živelné pohromy apod.)

8.6 Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho součástí způsobené běžným užíváním a na vady, kvůli kterým byla sjednána nižší cena zboží.

8.7 Záruka nebude uznána, jestliže Odběratel nepředloží kopii dodacího listu nebo vystavený záruční list ve smyslu odstavce 8.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

8.8 Záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné uživatelské údržby v souladu s návodem k použití. Záruka rovněž zaniká, jestliže do výrobku zasáhne jakýmkoliv způsobem nepovolaná osoba. Záruka podle tohoto odstavce zaniká zpětně ke dni převzetí zboží.

8.9 Pro provedení bezplatné záruční opravy je Odběratel povinen výrobek doručit Dodavateli způsobem zajišťujícím bezpečnou přepravu daného výrobku (nejlépe v originálním obalu) a včetně následující dokumentace:

- písemné objednávky záručního servisního zásahu s popisem závady a údaji o Odběrateli (název, adresa, IČ, kontaktní osoba a spojení)

- kopie dodacího nebo záručního listu

- Protokol o dekontaminaci (bližší informace v bodu 9.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek)

Odběratel tímto výslovně bere na vědomí, že v případě nesplnění těchto podmínek nelze záruční opravu bezplatně realizovat a Dodavatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v této souvislosti Odběrateli.

8.10 Při neoprávněném uplatnění záruky, zejména v případě, kdy je neoprávněně reklamována špatná funkčnost zařízení a nezávislé měření prokáže, že zařízení splňuje deklarovaná technická data, si Dodavatel vyhrazuje právo požadovat od Odběratele náhradu vzniklé újmy. Pro tento účel je Dodavatel oprávněn zboží zadržet, popř. jeho hodnotu jednostranně započíst proti pohledávce na náhradu újmy.

8.11 Pokud bude dodané zboží vadné a vada bude odstranitelná, má Odběratel právo na (i) odstranění vady anebo (ii) na přiměřenou slevu z ceny. Ustanovení § 2107 (1) občanského zákoníku se nepoužije. Odběratel nemůže požadovat slevu z ceny, pokud Dodavatel (i) je připraven takovou vadu odstranit, (ii) po řádném a včasném uplatnění záruky ze strany Odběratele začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady, (iii) v takové činnosti řádně pokračuje a (iv) v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

8.12 Pokud bude dodané zboží vadné a vada bude neodstranitelná, má Odběratel právo (i) na odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iii) odstoupit od Smlouvy. Ustanovení § 2106 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9. Servis


9.1 Na dodané přístroje zajišťuje Dodavatel záruční i pozáruční servis. Místem provedení servisního zásahu jsou Pardubice. Při požadavku na servisní zásah v sídle Odběratele je účtováno cestovné servisního technika dle aktuálního sazebníku, který je uveřejněn na internetových stránkách www.thermofisher.cz. Dodavatel nebude účtovat cestovné servisního technika u záručního servisu, pokud se bude jednat o zařízení, jehož transport do servisního střediska by byl obtížně realizovatelný.

V případě pozáručního servisu je vedle cestovného dále účtován spotřebovaný materiál, náhradní díly a práce servisního technika ve výši dle aktuálního sazebníku, který je uveřejněn na internetových stránkách www.thermofisher.cz. Ceny uvedené v sazebníku platí v případě, že se jedná o servis zařízení zakoupeného u Dodavatele, nebo v případě, že je mezi Odběratelem a Dodavatelem uzavřena smlouva o poskytování servisních prací. V ostatních případech jsou ceny stanoveny individuálně na základě poptávky Odběratele.

9.2 Dodavatel zajistí náhradní díly na dodané zboží minimálně po dobu, kdy budou ještě k dispozici u výrobce zařízení.

9.3 U pozáručního servisu je nejprve provedena diagnostika závady a Odběratel je seznámen s předpokládaným rozsahem a cenou opravy. Pokud oprava není následně Odběratelem potvrzena, je za diagnostiku účtován poplatek ve výši dle aktuálního sazebníku, který je uveřejněn na internetových stránkách www.thermofisher.cz.

9.4 Při jakémkoliv požadavku na servisní zásah (záruční i pozáruční) je Odběratel povinen předložit Dodavateli potřebnou dokumentaci, a to především Protokol o dekontaminaci. Bez předložení Protokolu o dekontaminaci nebude servisní zásah zahájen. V takovém případě nenese Dodavatel žádnou zodpovědnost za případné prodlení s termínem opravy. Formulář Protokolu o dekontaminaci je k dispozici na internetových stránkách www.thermofisher.cz.10. Závěrečná ustanovení


10.1 Práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právním řádem. Veškeré spory na základě Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo v jejich souvislosti budou rozhodovány soudy České republiky s tím, že místně příslušným soudem prvního stupně bude soud, v jehož obvodu má Dodavatel sídlo v době zahájení příslušného soudního řízení.

10.2 Bude-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým (nicotným) nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost (nicotnost) nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost (nicotnost) či nevymahatelnost celé Smlouvy nebo celých těchto Všeobecných obchodních podmínek s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky vykládány tak, jako by neobsahovaly jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá (nicotná) nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

10.3 Jakákoliv nečinnost na straně Dodavatele, odepření výkonu práva, či prodlení s jeho výkonem nebo uplatněním oprávnění či nároku podle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude považováno za vzdání se takovéhoto práva ze strany Dodavatele.

10.4 Práva Odběratele vzniklá ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

10.5 Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, Smlouva uzavřená podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být měněny pouze písemně a se souhlasem obou stran. Za písemnou formu je považována i výměna e-mailových zpráv. Dodavatel může namítnout neplatnost uzavřené kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10.6 Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je aktuální sazebník, který je uveřejněn na internetových stránkách www.thermofisher.cz. Ceny uvedené v sazebníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení.

10.7 Pro vyloučení pochybností smluvní strany Smlouvy výslovně stvrzují, že jsou podnikateli a že Smlouvu uzavírají při svém podnikání, a proto se na tuto Smlouvu (včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek) neuplatní ustanovení § 557 občanského zákoníku (pravidlo výkladu k tíži toho, kdo použil jako první výraz umožňující různý výklad) a § 1799 a § 1800 občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách).

10.8 Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.thermofisher.cz.

10.9 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9. února 2024 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Všeobecné obchodní podmínky.