Servisní služby

Servisní oddělení Fisher Scientific

Naše servisní oddělení nabízí tyto služby:

 1. Poradenství při nákupu přístrojů z hlediska jejich vhodnosti pro danou aplikaci
 2. Instalace a zaškolení obsluhy v případě složitějších přístrojů
 3. Vystavení osvědčení o instalační a operační kvalifikaci (na vyžádání)
 4. Záruční opravy na základě platného záručního listu
 5. Veškeré servisní práce na základě písemné objednávky (faxem, e-mailem)
 6. Kontrola funkce (validace) přístrojů ve stanovených lhůtách, včetně protokolu o výsledku kontroly
 7. Provedení elektrické revize ve smyslu ČSN 331610 včetně vystavení revizní zprávy (provozovatel je povinen tuto revizi zajistit každé dva roky)
 8. Dlouhodobé servisní smlouvy na základě individuálních požadavků

Mezi typicky prováděné práce patří např.

 • příprava vah na ověření u ČMI (vyčištění, kontrola a seřízení)
 • kalibrace vah (váhy s neautomatickou činností tř. přesnosti I, váživost do 4 kg, a váhy s neautomatickou činností tř. přesnosti II a III, váživost do 35 kg)
 • validace sušáren, inkubátorů a klimatizačních komor
 • validace odstředivek
 • validace spektrofotometrů UV/VIS
 • validace titrátorů, pH-metrů, konduktometrů
 • kontrola dávkovaného objemu (pipety, byrety, dávkovače)

K výše uvedeným pracem používáme certifikované a pravidelně kalibrované pomůcky:

 • sada kalibrovaného závaží F1 a E2 pro analytické váhy, M1 pro ostatní váhy
 • kalibrovaný teploměr a vlhkoměr
 • kalibrovaný přístroj pro měření elektrických veličin a revizní přístroj
 • kalibrovaný měřič otáček
 • certifikované filtry a roztoky pro měření optických vlastností
 • ověřené analytické váhy

Zárukou kvalifikace našich servisních techniků je pravidelná účast na servisních školeních u našich zahraničních dodavatelů.

Přístroje se do opravy přijímají jen s vyplněným dekontaminačním protokolem, který lze stáhnout zde.

Ceny oprav se řídí aktuálním ceníkem a všeobecně platnými obchodními podmínkami, které lze nalézt zde.

Ceny validací se řídí ceníkem s platností od 7.2.2024, který lze nalézt zde.

Kontakt pro konzultace a zadání oprav:

Fisher Scientific, s.r.o.
servisní oddělení
Tel.: 466 798 243, mobil: 777 601 588
E-mail: servis.cz@thermofisher.com